Algemene voorwaarden

 

MyWay by Vicky, een merk van VICKY Operations B.V. (hierna te noemen “MyWay by Vicky”, “we”, “wij”, “ons”) biedt een online platform aan waar de parkeerplekeigenaar (“verhuurder”) beschikbare parkeerplaatsen te huur kan aanbieden en waar de automobilist (“huurder”) een parkeerplek kan zoeken en reserveren.
De diensten die worden aangeboden door MyWay by Vicky, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 77783255, gevestigd in Amsterdam, met zijn kantoor aan de Haarlemmer Houttuinen 317, 1013 GM te Amsterdam, zijn onderhevig aan deze voorwaarden. MyWay by Vicky verzoekt u grondig kennis te nemen van deze voorwaarden alvorens gebruik te maken van de diensten.
Wanneer u zich registreert bij MyWay by Vicky en gebruik maakt van onze diensten, deelt u persoonsgegevens met ons. Hoe en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken staat beschreven in ons Privacybeleid.
U kunt deze voorwaarden en ons privacybeleid in de app en op de website terugvinden.

 

Inhoud van deze voorwaarden

 1. Definities
 2. Werking van deze voorwaarden
 3. Het gebruik en de beschikbaarheid van onze dienste
 4. Betalingsvoorwaarden
 5. Parkeren met MyWay by Vicky
 6. Verhuren met MyWay by Vicky
 7. De GateGuard
 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst
 9. Aansprakelijkheid
 10. Auteursrechten
 11. Overige
 12. Recht- en forumkeuze
 13. Contact informatie

 

 1. Definities
  – De “app” betekent iedere app uitgebracht door of in opdracht van MyWay by Vicky met betrekking tot de diensten, ongeacht het platform (Android-, iOS, etc.);
  – “Verhuurder” betekent elke soort gebruiker, persoon of entiteit, die zich heeft geregistreerd en gebruik maakt van onze diensten om een parkeerplek of parkeerplekken, te verhuren.
  – “Huurder” betekent elke soort gebruiker, persoon of entiteit, die zich heeft geregistreerd en gebruik maakt van onze diensten voor het zoeken en reserveren van een parkeerplek.
  – “Gebruiker” betekent elke soort gebruiker, persoon of entiteit, die zich heeft geregistreerd, waaronder begrepen alle verhuurders en alle huurders. Een gebruiker kan tegelijkertijd zowel verhuurder als huurder zijn.
  – “Diensten” betekent alle diensten van MyWay by Vicky. Deze diensten kunnen worden geïntegreerd in externe applicaties.
  – “Vermelding” betekent de te verhuren parkeerplek of parkeerplekken, aangemaakt door de verhuurder. Wanneer deze wordt gepubliceerd, is de vermelding te reserveren door de huurder.
  – “Persoonsgegevens” betekent de persoonlijke informatie die door u is opgegeven. Deze persoonlijke informatie is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten.
  – “Reservering” betekent de reservering die is gemaakt door de huurder via de MyWay by Vicky app.
  – “Voertuig” betekent elk soort voertuig dat wordt gebruikt voor het vervoeren van passagiers, en de inhoud en toebehoren van het voertuig.
  – “Parkeertarief” betekent de reserveringskosten voor een enkele reservering.
  – “Verhuurperiode” betekent de periode van een enkele reservering.
  – “Parkeerlocatie” betekent de garage of het parkeerterrein waar de parkeerplek een onderdeel van is.
  – “Whitelisten” betekent het door een verhuurder autoriseren van een gebruiker voor een bepaalde duur en bepaalde parkeerplek.
  – “Boekingen” betekent het onderdeel van de MyWay by Vicky app, waar zowel de huurder als verhuurder de gemaakte reserveringen kan terugvinden.
  – “Overzicht” betekent het onderdeel van de MyWay by Vicky app, waar de verhuurder de verdiensten kan terugvinden.
  – “GateGuard” betekent de hardware, waarmee de elektrische poort van een parkeerlocatie kan worden ontsloten.

 

 1. Werking van deze voorwaarden.
  2.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en bepalen het gebruik van, de diensten en op alle overeenkomsten, afspraken en rechtsverhoudingen tussen u en MyWay by Vicky. Het is verboden om van onze diensten gebruik te maken indien u niet instemt met de inhoud daarvan.
  2.2Deze voorwaarden vervangen uitdrukkelijk alle voorafgaande akkoorden, overeenkomsten met u, alsmede uitingen namens MyWay by Vicky. Deze voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst met u. Uw algemene voorwaarden (voor zover van toepassing) worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.3 Deze Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door MyWay by Vicky voor de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, alsmede ten behoeve van personeel, bestuurders en adviseurs van MyWay by Vicky.
  2.4 MyWay by Vicky kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht nadat MyWay by Vicky de aangepaste Voorwaarden aan u bekend gemaakt heeft via de diensten, per e-mail of anderszins. U heeft alsdan het recht de overeenkomst met MyWay by Vicky te beëindigen. Uw voortgezette toegang tot- of gebruik van de diensten na dergelijke publicatie of bekendmaking vormt uw goedkeuring om aan de gewijzigde voorwaarden gebonden te zijn.

 

 1. Het gebruik en de beschikbaarheid van onze diensten
  3.1Er geldt (uitsluitend) een inspanningsverplichting van MyWay by Vicky jegens u om de app zo nuttig en efficiënt mogelijk te houden.
  3.2Wij kunnen bijvoorbeeld met het oog op deze inspanningsplicht eenzijdig besluiten wijzigingen aan te brengen in de app, of ander onderhoud te plegen. U bent verplicht altijd de laatste versie van de app te downloaden en te updaten zodra dit mogelijk is. Het voorgaande houdt geen garantie in dat MyWay by Vicky de app tijdig zal updaten, of dat de app te allen tijde relevant voor u is en/of werkt en compatibel is met uw besturingssysteem (uw Android-, of iOS-versie, etc.). De dienst die MyWay by Vicky biedt, is niet foutloos.
  3.3 Onze software is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van diensten van derden, zoals uw mobiele telefoon, uw internetverbinding en software van derden, zoals uw besturingssysteem. MyWay by Vicky kan niet aansprakelijk worden gesteld als een van deze services niet goed werkt.
  3.4 Bij het gebruik van de diensten kan het zo zijn dat u tevens gelijktijdig diensten van derden afneemt, zoals Apple Inc., Google, Inc., of Microsoft Corporation. U erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn en u accepteert deze gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen. Enige link, verwijzing of anderszins naar een (website van een) derde, houdt geen aanbeveling door MyWay by Vicky in. In geen geval zal MyWay by Vicky verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een van de producten of diensten van derden.
  3.5 Om gebruik te maken van onze diensten, dient u zich te registreren en een account aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte informatie en het up-to-date houden daarvan. Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten.
  3.6 U gaat ermee akkoord dat u uw MyWay by Vicky account en de diensten niet zal gebruiken voor activiteiten die mogelijk illegaal, immoreel, aanstootgevend zijn of schade toe kunnen brengen aan ons, derden, of andere gebruikers.
  3.7 Een account is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke gebruik en mag niet door derden gebruikt worden. Er is één (1) account per gebruiker toegestaan. Voor zover sprake is van inloggegevens, bent u verplicht deze geheim te houden.
  3.8 Wanneer u zich registreert, geeft u aan, dat u achttien (18) jaar of ouder bent. Het is niet toegestaan gebruik te maken van onze diensten wanneer u jonger dan zestien (16) jaar bent.
  3.9 MyWay by Vicky behoudt zich het recht voor om uw account om wat voor reden dan ook te verwijderen en/of u het gebruik van de diensten te ontzeggen. Zij heeft hiertoe zonder meer het recht indien u enige bepaling van deze voorwaarden overtreedt.
  3.10 MyWay by Vicky is niet verplicht om (pro actief) ondersteuning te bieden of aanwijzingen te geven, doch voor zover zij informatie verstrekt of aanwijzingen geeft, bent u verplicht alle informatie verstrekt door MyWay by Vicky tot u te nemen en alle aanwijzingen op te volgen.

 

 1. Betalingsvoorwaarden
  4.1De verhuurder van de parkeerplek bepaalt het uurtarief, het maximumtarief en elk ander tarief.
  4.2De door MyWay by Vicky gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
  4.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor het betalen van kosten van derden, zoals bijvoorbeeld de internetbundel. Kosten die verband houden met het betalen via creditcard, iDeal of een andere betaaldienst kunnen wij doorrekenen.
  4.4 Als huurder dient u zorg te dragen voor voldoende krediet om de reservering te kunnen betalen.
  4.5 Iedere betaling van alle gebruikers dient per direct of binnen de gestelde termijn te geschieden zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of met betrekking tot de diensten, schorten uw betalingsverplichting niet op.
  4.6 In geval van het uitblijven van (volledige) betaling binnen de gestelde termijn, bent u zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim bent u rente verschuldigd, zijnde 1% rente per maand, of – indien u een consument bent – de wettelijke rente, tot de dag der algehele voldoening.
  4.7 MyWay by Vicky heeft het recht om de nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten tot het moment van volledige betaling van alle openstaande facturen, ongeacht of deze reeds opeisbaar geworden zijn.
  4.8 U gaat er als gebruiker mee akkoord dat MyWay by Vicky facturen uitsluitend digitaal verstrekt al dan niet uitsluitend via de app.
  4.9 De verdiensten als verhuurder worden maandelijks uitbetaald. Deze zijn terug te vinden onder overzicht in de app. De verdiensten bestaan uit het betaalde parkeergelden minus de betaling aan MyWay by Vicky en al dan niet in rekening gebrachte kosten van derden en van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen. MyWay by Vicky heeft te allen tijde het recht om vorderingen te verrekenen met uw verdiensten.
  4.10 De verhuurder en huurder kunnen beide de reservering annuleren. Het restitutiebedrag en de voorwaarden verschillen per annuleringsbeleid. Deze vindt u terug bij de vermelding in de MyWay by Vicky app.
  4.11 In geval van annulering worden de kosten gemaakt voor het gebruik van creditcard of iDeal betaald door de partij die heeft geannuleerd.
  4. 12 Wij zijn u niet verplicht het parkeertarief terug te betalen, tenzij er een storing aan onze systemen heeft plaatsgevonden.

 

 1. Parkeren met MyWay by Vicky
  5.1De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het voertuig en eventuele passagiers.
  5.2De huurder is verantwoordelijk voor elke vorm van communicatie met de verhuurder, tenzij anders vermeldt door MyWay by Vicky.
  5.3 De gemaakte reservering is alleen geldig voor het voertuig, gespecificeerd door het kenteken, zoals omschreven in de reservering. Wij kunnen u toestaan om het kenteken van een gemaakte reservering in de app te wijzigen, of een reservering te verlengen.
  5.4 Een reservering kan niet worden overgedragen aan een derde.
  5.5 De huurder erkent en verplicht zich uitsluitend toegang te nemen tot- en te parkeren in de gereserveerde parkeerplek en niet tot bijvoorbeeld een ander gedeelte van het gebouw, of terrein waar de parkeerlocatie zich bevindt. De huurder parkeert het voertuig zo, dat andere parkeerplekken niet worden belemmerd.
  5.6 MyWay by Vicky is bevoegd aanwijzingen te verstrekken tot wijziging van de parkeerplaats.
  5.7 Om een reservering succesvol af te ronden zijn de volgende persoonsgegevens vereist; E-mailadres, kenteken en betaalmethode.
  5.8 MyWay by Vicky behoudt zich het recht voor, om wat voor reden dan ook, de toegang van elk voertuig bij elke parkeerlocatie te ontzeggen.
  5.9 De huurder heeft het recht om de parkeerlocatie te betreden of te verlaten voor de duur van de reservering.
  5.10 Wanneer de reservering is afgelopen, moet de huurder de parkeerplek of parkeerlocatie hebben verlaten. Elk uur dat de huurder langer gebruik maakt van de parkeerplek dan de gemaakte reservering, wordt de huurder een bedrag van drie (3) maal het uurtarief, met een maximum van €150,-, in rekening gebracht. Wanneer de extra tijd langer dan twaalf (12) uur bedraagt, kunnen wij de verhuurder toestaan uw voertuig te verwijderen en de kosten hiervan, al dan niet door onze tussenkomst, te verhalen op u.
  5.11 MyWay by Vicky behoudt zich het recht voor (doch heeft nimmer de verplichting) om zelfstandig of door inschakeling van een derde partij het voertuig van de huurder te verwijderen wanneer daar reden toe is. Kosten hiervan zullen worden verhaald op de gebruiker die aanleiding gegeven heeft tot de verwijdering (huurder of verhuurder). U gaat hiermee bij voorbaat akkoord.
  5.12 Het is de huurder niet toegestaan om rommel achter te laten bij een parkeerplek. Daarnaast is roken en antisociaal gedrag niet toegestaan bij de parkeerplek.
  5.13 De parkeerplek wordt alleen gebruikt voor het parkeren van het voertuig en niet voor andere activiteiten.
  5.14 De huurder moet altijd de parkeer- en verkeersregels van de lokale autoriteiten in acht nemen.
  5.15 De huurder zal geen contact opnemen met de verhuurder totdat een reservering is gemaakt. De huurder neemt geen contact op met de verhuurder buiten MyWay by Vicky om voor het maken van een reservering.
  5.16 Als u schade oploopt of veroorzaakt terwijl u zich op een via MyWay by Vicky gehuurde parkeerplek bevindt, neem dan contact op met de klantenservice via contact@myway.app.
  5.17 De huurder zal er zorg voor dragen altijd respectvol om te gaan met de reputatie van MyWay by Vicky; en de relatie die MyWay by Vicky onderhoudt met de verhuurder.
  5.18 De beschikbaarheid van locaties kan van tijd tot tijd verschillen.
  5.19 De huurder moet altijd de huisregels van de parkeerlocatie in acht nemen. Indien van toepassing zijn de huisregels per locatie terug te vinden op de locatie specifieke pagina op onze website.

 

 1. Verhuren met MyWay by Vicky
  6.1De verhuurder is verantwoordelijk voor het aanmaken van een juiste vermelding in de MyWay by Vicky app en het aanleveren van correcte (en geen misleidende) informatie over de parkeerplek; zoals het adres, de omschrijving en de foto’s. Wanneer er sprake is van beperkingen voor bepaalde type voertuigen, zoals de omvang, moet dit vermeldt worden in de vermelding door de verhuurder.
  6.2MyWay by Vicky heeft het recht (maar nimmer de verplichting) om elke parkeerplek of parkeerlocatie te inspecteren of fotograferen voor verificatie.
  6.3 MyWay by Vicky heeft het recht (maar nimmer de verplichting) om elke vermelding van de verhuurder te weigeren of verwijderen.
  6.4 De verhuurder is verantwoordelijk voor het managen van de beschikbaarheid van de parkeerplek.
  6.5 Er zijn geen andere reserveringen toegestaan tijdens de verhuurperiode van een bevestigde reservering.
  6.6 De verhuurder zal er zorg voor dragen dat de parkeerplek vrij en toegankelijk is voor de duur van de reservering.
  6.7 Wanneer een verhuurder door een eigen fout een reservering niet kan accommoderen, kan MyWay by Vicky een vergelijkbare parkeerplek in de buurt aanbieden aan de huurder en de kosten verhalen op de verhuurder. U gaat hiermee bij voorbaat akkoord.
  6.8 De verhuurder is verantwoordelijk voor het uurtarief, en elk ander tarief van de vermelding.
  6.9 De verhuurder is verantwoordelijk voor het accepteren van reserveringen. Voor zover MyWay by Vicky dit mogelijk maakt, kan de verhuurder kiezen om huurders automatisch te accepteren. Ook deze wijze van accepteren is bindend en onherroepelijk.
  6.10 De verhuurder is verantwoordelijk voor elke vorm van communicatie met de huurder, tenzij anders vermeldt door MyWay by Vicky.
  6.11 Elke parkeerplek die door de verhuurder wordt gepubliceerd, maakt geen inbreuk op overeenkomsten met derden, zoals VvE’s (vereniging van eigenaren), of (huur)overeenkomsten.
  6.12 De verhuurder neemt onmiddellijk contact op met MyWay by Vicky wanneer een overheidsinstantie, uitbater of VvE, contact heeft opgenomen met de verhuurder over het gebruik van de vermelding zoals bedoeld door MyWay by Vicky.
  6.13 U bent verplicht om zelf onderzoek te doen naar (lokale) regelgeving en vergunningen die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een parkeerplek. U erkent dat MyWay by Vicky niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige boete, schade, of vergoeding die door de overheid of enige andere relevante autoriteit wordt opgelegd als gevolg van het aanbieden van de parkeerplek via MyWay by Vicky.
  6.14 De verhuurder draagt er zorg voor om elk geschil op te lossen dat de reservering in de weg staat.
  6.15 Deze voorwaarden gelden voor alle vermeldingen gepubliceerd door de verhuurder.

 

 1. De GateGuard
  7.1De toegang tot bepaalde parkeerlocaties is mogelijk via de GateGuard, hardware (in de vorm van een IoT device) ontwikkeld speciaal voor MyWay by Vicky. Toegang tot andere locaties wordt mogelijk gemaakt door een koppeling met externe partijen.
  7.2De GateGuard kan beschikbaar worden gemaakt voor verhuurders voor koop of lease via de GateGuard B.V.
  7.3 Gebruik van GateGuard als verhuurder is uitsluitend toegestaan na acceptatie van de algemene voorwaarden van de GateGuard.

 

 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst
  8.1Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt, behoudens voor zover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, tot het moment van opzegging door ons of u. U kunt opzeggen door een e-mail te sturen naar contact@myway.app. Als consument heeft u tot 14 dagen na het aangaan van deze overeenkomst altijd het recht om de diensten per direct kosteloos te beëindigen.
  8.2MyWay by Vicky heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst met u per direct en kosteloos te beëindigen, uw account te verwijderen en u het gebruik van de diensten te ontzeggen, met name in geval van misbruik, ongeautoriseerd gebruik van de app, gebruik door u van onjuiste of valse informatie, problemen met uw betaling, herhaalde negatieve reviews of klachten, beschadiging, aanstootgevend of respectloos gedrag of enige (andere) overtreding van deze voorwaarden.
  8.3 Alle overeenkomsten tussen u en ons eindigen per direct en zonder dat enige schadevergoeding of opzegtermijn in acht genomen behoeft te worden in geval van uw faillissement of surseance van betaling, of indien u bent toegelaten of een aanvraag heeft ingediend tot schuldsanering (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of Faillissementswet);
  8.4 Wanneer uw account wordt verwijderd, worden alle komende reserveringen beëindigd en eventuele uitbetalingen stopgezet. Beëindiging van deze overeenkomst tast uw eventuele (openstaande) betalingsverplichtingen aan MyWay by Vicky niet aan.
  8.5 Voorwaarden die door hun inhoud bedoeld zijn om de vervaldatum of beëindiging van deze voorwaarden te overleven, inclusief (maar zijn niet gelimiteerd tot); bepalingen betreffende eigendom en gebruik van intellectueel eigendom, garanties, aansprakelijkheid, vrijwaring, toepasselijk recht en jurisdictie, zullen de vervaldatum of beëindiging van deze voorwaarden overleven.

 

 1. Aansprakelijkheid
  9.1Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en de toegang tot de app veilig te houden.
  9.2Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud en informatie van andere gebruikers en geven deze weer zonder enige garantie op juistheid, soort, hoeveelheid, of anderszins.
  9.3 MyWay by Vicky is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade aan uw auto, uw garage, uw persoon of andere bezittingen. Huren en verhuren via MyWay by Vicky is op eigen risico.
  9.4 Als gebruiker vrijwaart u ons en tevens iedere andere gebruiker voor al het verlies en alle schade die het gevolg is van uw handelwijze, of de handelwijze van onder uw gezag staande of door u ingeschakelde entiteiten of personen, of welke schade anderszins voor uw risico komt. Dit betekent onder meer dat u er als verhuurder voor instaat dat de auto van huurders, voor zover redelijk, veilig kan worden geparkeerd, terwijl u er als huurder voor instaat dat er geen schade wordt toegebracht aan een parkeerplek of andere eigendommen van een verhuurder.
  9.5 U beseft en erkent dat MyWay by Vicky, haar eigenaren, bestuurders of gelieerde bedrijven op geen enkele wijze aansprakelijk (kunnen) zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden, door u of door derden, in verband met de acties, gedragingen (of gebrek daaraan) van gebruikers. Voorts geldt in verband met het voorgaande tussen partijen dat iedere fout van gebruikers en iedere handeling of nalaten van gebruikers welke (mogelijk) tot schade leidt en waarop MyWay by Vicky geen daadwerkelijke invloed heeft gehad, gezien dient te worden als een situatie van overmacht van MyWay by Vicky, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MyWay by Vicky. Eveneens geldt schade door stroomuitval, storing in telecommunicatie, storingen door (derde) partijen waar MyWay by Vicky van afhankelijk is of andere omstandigheden die wij redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden als overmacht.
  9.6 MyWay by Vicky is nimmer aansprakelijk voor het, aangekondigd of niet-aangekondigd, en al dan niet tijdelijk buiten gebruik stellen of onbereikbaar zijn van de diensten, menselijke fouten of schade die het gevolg is van de juiste of onjuiste werking van de app.
  9.7 Mocht, ondanks al hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen, MyWay by Vicky toch aansprakelijk zijn, dan zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van MyWay by Vicky, en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten voor alle schade, verliezen en maatregelen een bedrag te boven gaan voor € 1.000,-, terwijl voor verhuurders voorts als maximum geldt het bedrag dat in de afgelopen jaar door middel van MyWay by Vicky is uitbetaald.
  9.8 Elke partij erkent dat MyWay by Vicky de bevoegdheid (doch nimmer de verplichting) heeft om bij een geschil met betrekking tot onze diensten een besluit te nemen dat bindend is voor elke partij. MyWay by Vicky is bevoegd om tot €250 van beide partijen te incasseren om een dergelijk besluit te bewerkstelligen. Dit artikel laat het recht van een partij om een claim tegen de andere partij in te dienen onverlet.
  9.9 MyWay by Vicky is geen eigenaar van de parkeerplekken.

 

 1. Auteursrechten
  10.1Alle rechten op en met betrekking tot de diensten en de Software zijn en blijven de eigendom van MyWay by Vicky, of in voorkomend geval, van de licentiegevers van MyWay by Vicky.
  10.2Onderhevig aan uw nakoming van deze voorwaarden, verleent MyWay by Vicky u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, te allen tijde herroepbare en niet-overdraagbare licentie om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Software, op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de diensten. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan MyWay by Vicky en haar licentiegevers. Tenzij anders overeengekomen eindigen al uw rechten zoals voornoemd, waarmee in ieder geval bedoeld de voor bedoelde licentie), bij het einde van de overeenkomst met MyWay by Vicky.
  10.3 U mag:
  (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de diensten verwijderen;
  (ii) de diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van de diensten, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren;
  (iii) de diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren;
  (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de diensten; (v) programma’s of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van een onderdeel van de diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of
  (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.
  10.4 Door inhoud op dit platform te plaatsen of te doen plaatsen zoals teksten en afbeeldingen, waaronder ook bedoeld communicatie met andere gebruikers (‘Gebruikersinhoud’), verleend u ons een niet herroepbare, royaltyvrije, eeuwigdurende wereldwijde en sublicentieerbare licentie tot het gebruik daarvan, zodat wij deze Gebruikersinhoud kunnen gebruiken naar eigen inzicht ook na beëindiging van onze overeenkomst met u.
  10.5 U verklaart en garandeert hierbij dat:
  (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om MyWay by Vicky de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen zoals hierboven uiteengezet; en
  (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door MyWay by Vicky zoals hierin toegestaan, een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving. Voorts vrijwaart u MyWay by Vicky voor (mogelijke) claims van derden (waaronder begrepen: andere gebruikers) in verband met door, namens, of vanwege u verstrekte Gebruikersinhoud.
  10.6 U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, of inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder recht op privacy. MyWay by Vicky kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder verplichting tot kennisgeving aan u.

 

 1. Overige
  11.1Anderen dan u kunnen geen rechten ontlenen aan deze voorwaarden U kunt (rechten of plichten uit) uw overeenkomst(en) met MyWay by Vicky en/of deze voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyWay by Vicky.
  11.2MyWay by Vicky heeft het recht om (rechten of plichten uit) de overeenkomst met u over te dragen aan een gelieerde entiteit, verwerver van het eigen vermogen of een opvolger door een fusie. U verklaart hierbij voor alsdan ook ten opzichte van een eventuele derde partij aan deze voorwaarden gebonden te zijn. MyWay by Vicky is tevens gerechtigd om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, derden bij de uitvoering te betrekken, of derden de diensten te laten verrichten.
  11.3 Als een van de bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze voorwaarden.

 

 1. Recht- en forumkeuze
  12.1Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  12.2Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.

 

 1. Contact informatie
  13.1Als u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Adres: Haarlemmer Houttuinen 317, 1013 GM te Amsterdam
Tel: +31 (0) 20 7762939
E-mail: contact@myway.app